Zespół Szkolno - Przedszkolny
im Mikołaja Kopernika w Pawłowie

Rada Rodziców

Dnia 17 września 2014r. odbyło się zebranie Rady Rodziców ZSP w Pawłowie.

Zgodnie z Regulaminem Radę Rodziców ZSP w Pawłowie  stanowią rodzice uczniów danego oddziału ( klasy ) -  tak zwane Rady Oddziałowe , wybrani na początku każdego roku szkolnego. Zebrani rodzice w głosowaniu tajnym wybrali Prezydium Rady Rodziców:

Anna Pientka  - Przewodnicząca

Sabina Fojtzik – Z-ca Przewodniczącej

Monika Przybyła – Skarbnik

Grażyna Schmidt – Sekretarz

 Rodzice omówili kalendarz roku szkolnego 2014 / 2015.

Zapoznali się z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym  Szkoły oraz przyjęli programy do realizacji w bieżącym roku szkolnym.

Zapoznali się z wynikami ankiety dotyczącej Oceny Pracy Szkoły za rok 2013/2014.

Omówili misję szkoły w oparciu wyniki ankiety „Oczekiwania rodziców wobec szkoły” ( oczekiwania w zakresie nauczania oraz wychowania i opieki ).

Zapoznali się z oferta zajęc pozalekcyjnych w szkole realizowanych w ramach projektu „Szkoła skrojona na miarę” oraz zajęc proponowanych poza projektem.

Omówiono sposoby i formy realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole i przedszkolu.

 

 Rada  Rodziców

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pawłowie

rok szkolny 2014 / 2015

1.     Anna Pientka – przewodnicząca

2.     Sabina Fojtzik – zastępca przewodniczącej      

3.     Monika Przybyła  -  skarbnik

4.     Grażyna Schmidt –  sekretarz

5.     Beata Scherner -   kl. II, III

6.     Barbara Pawlik – Przedszkole  Pawłów       

7.     Elżbieta Blokesz - PP    

8.      Justyna Wolny - PP

9.      Adriana Knura – kl. II

10.                       Iwona Salomon – kl. II

11.                       Beata Wilczek – kl. II

12.                       Karina Kraińska – kl. III

13.                       Krystyna Suchanek – kl. III

14.                       Wiesława Berlik – kl. IV

15.                       Krzysztof Strzybny – kl. IV

16.                       Karina Majnusz – kl. V

17.                       Agnieszka Adaś – kl. V

18.                       Ewa Wilczek – kl. VI

19.                       Barbara Wilczek – kl. VI

20.                       Edyta Czajka – kl. I

21.                       Renata Sokoup – kl. I

22.                       Judyta Wojtaszek – kl. I